Ljepota je u zdravlju.Roba i cijene informativna su ponuda naše trgovine.

Sve informacije o cijenama i robi u našoj maloprodaji možete dobiti na broj telefona 01/455 22 53 u radnom vremenu od 8 - 20h.

Informacije za ljekarne, specijalizirane prodavaonice i poliklinike možete dobiti na broj telefona 01/2442-051 u radnom vremenu od 8 - 15h

Pravne napomene

Rozi StepPravne napomenePotvrda sklopljenog ugovora o kupoprodaji

Potvrda sklopljenog ugovora o kupoprodaji

ROZI STEP d.o.o., Zagreb, Jurkovićeva 21, kao prodavatelj (u daljnjem tekstu:Prodavatelj) i Kupac sklopili su Ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu po cijeni plus dostava, posredstvom sredstava daljinske komunikacije – telefona.

Prije sklapanja Ugovora o kupoprodaji gore specificirane robe na jasan i razumljiv način upoznati ste sa Predugovornom obavijesti na način da ste obaviješteni o glavnim obilježjima robe, nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, adresi elektroničke pošte Prodavatelja, maloprodajnoj cijeni robe i da snosite troškove dostave, prijevoza ili poštanskih usluga, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid Ugovora.  Nakon što ste upoznati s cijenom i predmetom kupoprodaje, te podacima iz predugovorne obavijesti čiji sastavni dio je i informativni obrazac za jednostrani raskid Ugovora svojom izjavom danom putem telefona prihvatili ste našu ponudu danu putem telefona, čime je sklopljen ugovor o kupoprodaji. Prodavatelj Vas je prije sklapanja Ugovora pitao imate li poslovnu sposobnost odnosno da li ste punoljetni, što ste svojim izjavom putem telefona i potvrdili. Na uvjete poslovanja i korištenja usluga stranica www.rozi-step.hr i www.mojaortopedija.hr i sklapanja Ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja koji predstavljaju i Predugovornu obavijest s kojom ste upoznati prije sklapanja Ugovora o kupoprodaji, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14), te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11).

Ovi Uvjeti poslovanja i Predugovorna obavijest odnose se isključivo na sklapanje Ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se Ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja Ugovora te za sklapanje Ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje Ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. Sastavni dio ove obavijesti/Uvjeta poslovanja je informativni obrazac za jednostrani raskid Ugovora u kojem su opisana prava potrošača (ne i pravne osobe) na jednostrani raskid, način ostvarivanja navedenog prava i posljedice raskida Ugovora

 

Prodavatelj: ROZI STEP d.o.o. , 10 000 Zagreb, Jurkovićeva 21, Hrvatska, tel: 01/2442051, fax 01/2442052, upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu - MBS : 080235514. Tem.kapital: 2.525.200,00 Kn uplaćen u cijelosti. Član uprave društva: Adriana Pelko, direktor , MBR: 0727512. OIB: 49802235217 Račun kod Zagrebačke banke  d.d. IBAN : HR2723600001102243282  www.rozi-step.hr, www.mojaortopedija.hr e-mail:rozi-step@rozi-step.hr

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima, te informacije o cijenama dobivene putem telefona izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima. TROŠKOVI DOSTAVE priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju.

NAČINI PLAĆANJA

a) Plaćanje pouzećem: Iznos računa za robu i trošak dostave podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa.

b) Plaćanje po predračunu

ISPORUKA PROIZVODA

Naručene artikle isporučujemo dostavnom službom prema odabiru Prodavatelja primarno GLS službom kurirske dostave te iznimno Hrvatskom Poštom, City expressom, Overseasom ili drugom kurirskom službom u odabiru Kupca. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku. Ukoliko primijetite oštećenje na proizvodu, morate nas obavijestiti odmah pisanim putem i o navedenom morate pisano obavijestiti dostavljača na licu mjesta. Isporuka će u pravilu uslijediti u roku 8 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana od sklapanja Ugovora.  Ukoliko nismo u mogućnosti ispuniti Ugovor u roku od 30 dana dužni smo o tome bez odgode pisanim putem obavijestiti Kupca, a Kupac nam može ostaviti naknadni rok za ispunjenje Ugovora ili pisanim putem izjaviti da raskida Ugovor. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo Kupca obavijestiti pisanim putem, a onda on ima pravo odustati od Ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA

U slučaju reklamacije proizvoda zbog materijalnih nedostataka ili neispravnosti, pošaljite proizvod na adresu reklamacijskog odjela : ROZI STEP d.o.o. Jurkovićeva 21, 10000 Zagreb ili nas kontaktirajte na broj telefona: 01/2442051 ili 01/4552-253.

IZJAVA O JAMSTVU, SERVISNI UVJETI, MATERIJALNI NEDOSTACI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne

nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu ukoliko ga ima, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati, te da ćete moći ostvariti prava temeljem jamstvenog lista . Na sva pitanja koja nisu uređena jamstvenim listom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (članak 422-429)

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed), bez obzira je li mu to bilo poznato. Također odgovaramo i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Vas ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predminijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Kod potrošačkih Ugovora potrošač kao Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje. Međutim, Kupac koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostataka može nakon proteka ovoga roka, ako još nije isplatio cijenu, zahtijevati da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta, kao prigovor protiv prodavateljeva zahtjeva da mu se isplati cijena. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj je dužan prvo ukloniti  nedostatak na proizvodu , a potom zamijeniti proizvod ako popravak nije moguć.  Raskid Ugovora je moguć tek ako trgovac nije u mogućnosti popraviti odnosno zamijeniti proizvod. Imate mogućnost izabrati opciju sniženja cijene ukoliko se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka na proizvodu. U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.  Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid Ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj. Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima ( članak 400-422 ).

Ukoliko je kupac pravna osoba na njeg se ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije, a na sve ostalo se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:

Na adresu: ROZI STEP d.o.o., Zagreb, Jurkovićeva 21

Na e-mail adresu: rozi-step@rozi-step.hr

Na fax broj: 01/2442052

ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Zagreb, Jakova Gotovca 1. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. ROZI STEP d.o.o. za trgovinu i proizvodnju medicinskih proizvoda  zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je  Općinski građanski sud u Zagrebu.  Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE

ROBEEZ DJEČJA OBUĆA


Robeez dječja obuća web shop
Preventivne čarape

ALEGRIA WEBSHOP


Alegria cipele, papuče, sandale, čizme - pregled modela i cijene

ORTOZE MEDI


Ortoze Medi najnovije generacije - 0% neoprena! Pogledajte Ortoze Medi najnovije generacije - 0% neoprena!
Ortoze Medi - Inovacija
Ortoze Medi Inovacija - Pogledajte film
Medi - Prodajna mjesta
Ortoze Medi - Prodajna mjesta

Zanimljivosti


Kompresivne čarape

Imate li proširene vene?
sve o kompresivnim čarapama

više ››

naručite poštom

UVJETI I CIJENE DOSTAVE
Cijena dostave 31,25 kn za narudžbe do 500,00 kn.
Za narudžbe veće od 500,00 kn dostava je besplatna.

ROZI STEP d.o.o. Zagreb
za trgovinu i proizvodnju medicinskih pomagala

Kako nas pronaći?

MALOPRODAJA:
Jakova Gotovca 1, Zagreb
(prolaz Vlaška 121 u blizini Petrove bolnice)
tel/fax: 01/455-22-53
​mob: 091/350-6666
Pon - Pet: 8-20h
Sub: 8-14h

VELEPRODAJA:
Jurkovićeva 21, Zagreb
tel: 01/2442-051, fax: 01/2442-052
Rozi step

PODRUŽNICA u Bjelovaru:
A.K.Miošića 32, Bjelovar
tel: 043/220-551
Ponedjeljak - petak: 8-16h

MAILING LISTA

Upišite email adresu na koju želite primati informacije o novostima u ponudi i akcijama


NOVOSTI I SAVJETI

- Spinomed terapija osteoporoze
Spinomed terapija osteoporoze